NATJEČAJ ZA tip operacije 5.2.1 "OBNOVA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I PROIZVODNOG POTENCIJALA"

antonela Published Tuesday, 08 August 2017. Section blog

Za sva dodatna pitanja javite nam se na kontakt: E-mail: info@zobnica.hr, Mob: 099 219 0063, Tel: +385 21 781 122

 

Prvi uvjet prijave na natječaj je proglašavanje elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja od strane nadležnog tijela na području jedinice lokalne samouprave.

Drugi uvjet prijave na natječaj je prijava štete (U ZADANOM ROKU!) nadležnom tijelu jedinice lokalne samouprave kojoj potencijalni prijavitelj pripada.

*Prihvatljivi prijavitelji

*Uvjeti koje prijavitelj mora zadržati pet godina nakon datuma konačne isplate potpore

*Opći uvjeti prihvatljivosti

-        Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu

-        Podmirene financijske obaveza prema državnom proračunu RH

-        Ne smije se utvrditi umjetno stvaranje uvjeta za prijavu

-        Troškove koji su prihvatljivi za financiranje iz ovog tipa operacije, ne smije financirati iz drugih izvora javne pomoći

-        Prijavitelj se mora baviti poljoprivrednom proizvodnjom za koju je ostvario potporu

 

 

-        Obnova je prihvatljiva ako je uništeno minimalno 30% poljoprivrednog potencijala i to na katastarskim česticama na kojima je nastala elementarna nepogoda ili katastrofalni događaj

-        Iznimka: sadnja višegodišnjeg bilja može se obaviti i na nekoj drugoj katastarskoj čestici ako se utvrdi da sadnja određene kulture na toj čestici nije moguća

-        Poljoprivredno zemljište mora biti zavedeno u ARKOD sustavu

-        Gospodarske zgrade koje su zahvaćene nepogodom moraju biti zakonito izgrađene ili u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih građevina

-        Strojevi i gospodarska vozila moraju biti registrirani i u vlasništvu u trenutku nastanka/proglašenja elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja

-        Domaće životinje koje su zahvaćene elementarnom nepogodom ili katastrofalnim događajem moraju biti upisane u jedan od odgovarajućih registara

 

 

Prihvatljivi su projekti korisnika koji su imali elementarnu nepogodu/katastrofalni događaj od 1. siječnja 2014. godine uz uvjet da aktivnosti iz projekta nisu započete prije podnošenja zahtjeva za potporu po ovom natječaju, te da je šteta uredno prijavljena u roku koji je bio predviđen za prijavu štete.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljivi opći troškovi

Prihvatljivi materijalni troškovi

1.      Usluge konzultanata

2.      Studije izvedivosti

3.      Troškovi sudskog vještaka za procjenu mogućnosti sadnje višegodišnjeg bilja na dosadašnjoj čestici i/ili procjenu mogućnosti popravka opreme/mehanizacije i/ili drugu procjenu

4.      Troškovi projektno tehničke dokumentacije

1.      Investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta

2.      Građenje/rekonstrukcija/opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju

3.      Popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju

4.      Nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja

5.      Kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja

6.      Označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije, ali ne više od 100 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

 

*Prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi vezani za elementarne nepogode nastale nakon 1.1.2014. godine, uz uvjet da su nastali nakon podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu, osim općih troškova koji su prihvatljivi ako su nastali prije podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu, ali ne prije nastanka elementarne nepogode i ne prije 1.1.2014.

INTENZITET POTPORE

Intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

BROJ PROJEKATA PO KORISNIKU

Jedan korisnik može podnijeti više zahtjeva za potporu ako je:

-        Nadležno javno tijelo proglasilo više elementarnih nepogoda ili katastrofalnih događaja

-        Korisnik ima na više lokacija poljoprivrednu djelatnost koja je zahvaćena elementarnom nepogodom ili katastrofalnim događajem

 

ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

1.DIO – od 2.10.2017 do 1.12.2017

2.DIO – najkasnije u roku od osam mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju

 

TRAJANJE PROJEKTA

Razdoblje provedbe projekta može biti najviše 36 mjeseci. Korisnik idućih pet godina, nakon konačne isplate mora se najmanje pet godina baviti djelatnošću za koju je ostvario potporu.

ZAHTJEV ZA ISPLATU

Korisnik može podnijeti zahtjev za isplatu jednokratno ili u najviše četiri rate.

Predujam

Korisniku se može isplatiti predujam za financiranje prihvatljivih troškova iz projekta i to:

-        20% predujma, ali ne više od 100.000,00 kuna za obnovu poljoprivrednog potencijala koja obuhvaća višegodišnje nasade

 

-        50% predujma – za ostala ulaganja

Leave a comment

You are commenting as guest.